IKIZAMINI-01

Teacher: admin
Free
17 students

0 ratings


Course Description

CLICK HERE TO GET THE ANSWERS

IKIZAME CY’URUHUSHYA RW’AGATEGANYO RWO GUTWARA IBINYABIZIGA

Amanota yo gutsinda ni 12/20 kuzamura ; ikizame kigizwe n’ibibazo 20 kimara iminota 30 kandi uwasibye igisubizo agihabwaho zero.

Q 1. Iyo ikinyabiziga gihagaze ku nzira nyabagendwa umuyobozi wacyo adahari umukozi ubifitiye bubasha ashobora kugikuzaho ariko ibyacyangirikaho n’amafaranga yo kugikuzaho ntibibarwa kuri leta mu gihe :

a) Cyahashyizwe n’umuyobozi udafite uruhushya rwo kugitwara.

b) Cyahashyizwe binyuranyije n’amategeko yo guhagarara akanya gato cyangwa kanini.

c) A na B ni ibisubizo by’ukuri.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 2. Iyo kunyura ku iteme biteye impungenge uburemere ntarengwa bwemewe kimwe n’amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa n’ibyapa bishyirwa :                            

a) Mu ntangiriro z’iryo teme.

b) Iburyo bw’iteme.

c) Ibumoso bw’iteme.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 3. Abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo igihe kigiye gushyirwa mu cyome uretse aba bakurikira :

a) Abarwayi.

b) Umuyobozi n’abagiherekeje.

c) Abana n’abayobozi bacyod.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 4. Uretse igihe hari amategeko yihariye yerekanwa n’ibimenyetso utuyira turi ku mpanga z’umuhanda n’inkengero zigiye hejuru bihariwe :

a) Abanyamagare.

b) Abanyamaguru.

c) Ingorofani.

d) A na B ni byo bisubizo by’ukuri

Q 5. Abanyamaguru bagomba kunyura mu  myanya yabateganyirijwe iyo iri :

a) Ahatageze kuri m 40

b) Ahatageze kuri m 50

c) Ahatageze kuri m 60

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 6. Hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi iyo umubare w’inyamaswa zikurura urenga:                

a) Eshatu.

b) Eshanu.

c) Ebyiri.

d) Enye.

Q 7. Hakorwa iki iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye:                                                                      

a) Hashyirwaho umuherekeza.

b) Umuyobozi agabanya umuzigo.

c) Umuyobozi agomba gukurura ikinyabiziga cye.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 8.Ubuhagarike ntarengwa bw’ikinyabiziga ni :                                                       

a) M 4,20

b) M 4,30

c) M 4,50

d) M 4,40

Q 9. Igisobanuro cy’icyapa gishobora kuzuzwa, gusiganurwa cyangwa kugenwa n’ibyapa by’inyongera bigizwe n’ibyapa :                                                         

a) By’ingasire.

b) Bya kare.

c) By’urukiramende.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 10. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa :                                  

a) Ahegereye inguni y’ibumoso bw’ikinyabiziga.

b) Ahegereye inguni y’iburyo bw’ikinyabiziga.

c) Ku kinyabiziga inyuma.

d) Hafi y’impera y’ikinyabiziga.

Q 11. Iyo ubugari bw’umuhanda budahagije kugirango ibisikana ryorohe abayobozi bashobora kunyura:                                                                                                       

a) Mu nzira z’impande z’abanyamaguru.

b) Ku nkengero zigiye hejuru.

c) A na B nibyo bisubizo by’ukuri.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 12. Ibyapa byo ku mihanda bigomba gushingwa ku ruhande rw’iburyo bw’umuhanda kuburyo umusozo wo hasi udashobora kuba munsi ya :                          

a) Metero 1 na santimetero 25

b) Metero 1 na santimetero 30

c) Metero 1 na santimetero 40

d) Metero 1 na santimetero 50

Q 13. Birabujijwe gukoresha amahoni cyangwa gusakurisha moteri aha hakurikira :

a) Hafi y’isoko.

b) Ahegereye urusengero.

c) Ahegereye inyamaswa zikurura cyangwa amatungo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 14. Icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere gifite ubuso bw’amabara akurikira:

a) Umweru.

b) Ubururu.

c) Umuhondo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 15. Mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w’imodoka zagenewe gusa gutwara abantu, uretse ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe, kimwe n’imodoka zidashobora kwikorera ibirenze toni imwe ni:

a) Km 50 mu isaha.

b) Km 60 mu isaha.

c) Km 40 mu isaha.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.                                                                                                            

Q 16. Kubisikana no kunyuranaho bireba ibinyabiziga bikurikira :                        

a) Ibinyabiziga bito bihuye n’ibinyabiziga binini.

b) Ibinyabiziga bidakumirwa.

c) Ibinyabiziga bigenda.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 17. Amatara kamenabihu ashobora gusimbura amatara akurikira :                    

a) Amatara ndanga.

b) Amatara yo gusubira inyuma.

c) Amatara yo kubisikana n’amatara y’urugendo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 18. Birabujijwe gukoresha amahoni cyangwa gusakurisha moteri aha hakurikira :

a) Iyo inzira nyabagendwa ifite ibisate byinshi.

b) Iyo inzira nyabagendwa igizwe n’imihanda ibiri cyangwa itatu itandukanijwe k’uburyo bw’akarondorondo k’ubutaka.

c) Iyo begereye amasangano.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 19. Imirongo yera yambukiranya umuhanda igomba kuba ifite ubugari buri hagati ya:

a) Cm 20 na cm 70

b) Cm 30 na cm 65

c) Cm 25 na cm 70

d) Cm 20 na cm 60

Q 20. Utugarurarumuri turi ku kindi kinyabiziga kitari rumoroki ntidushobora gusa n’igishushanyo cya:                                                                                        

a) Mpandeshatu.

b) Urukiramende.

c) Kare.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

 

   …………………………………………………..  AMAHIRWE MASA  ……………………………………………..

Course Curriculum

Curriculum is empty
error: FOR ONLINE USE ONLY.