IKIZAMINI-04

Teacher: admin
Free
5 students

0 ratings


Course Description

CLICK HERE TO GET THE ANSWERS

IKIZAME CY’URUHUSHYA RW’AGATEGANYO RWO GUTWARA IBINYABIZIGA

Amanota yo gutsinda ni 12/20 kuzamura ; ikizame kigizwe n’ibibazo 20 kimara iminota 30 kandi uwasibye igisubizo agihabwaho zero.

Q 1. Urwego D rwagenewe imodoka zitwara ibintu bifite uburemere:

a) Burenga 500 kg

b) Burenga 5T

c) A na B nibyo bisubizo by’ukuri

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 2. Ubugari bw’imizigo yikorewe n’ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande ntiburenga:

a) 75 cm

b) 1 m na 25 cm

c) 30 cm

d) 1 m na 55 cm

Q 3. Kugenda ku mirongo ibanyikanye ntibyemewe iyo:

a) Umuhanda ufite ibisate 2 ugendwamo mu cyerekezo kimwe

b) Umuhanda ufite ibisate 2 ugendwamo mu byerekezo byombi

c) Umuhanda ufite ibisate 4 ugendwamo mu byerekezo byombi

d) Byose ni ibisubizo by’ukuri

Q 4. Umuvuduko ntarengwa ku ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe ahatari mu nsisiro ni:                    

a) 70 km/h

b) 80 km/h

c) 60 km/h

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 5. Hagomba kuba umuherekeza wunganira umuyobozi w’ikinyabiziga iyo:

a) Uburebure bw’ibinyabiziga bikuruwe n’inyamaswa burenga metero 18

b) Uburebure bw’imizigo iri ku kanyamizigo burenga metero 14

c) Imizigo iri ku kanyamizigo idatuma abona neza imbere ye

d) Umubare w’inyamaswa zikurura ikinyabiziga urenga eshanu

Q 6. Mbere yo kugira uwo anyuraho umuyobozi wese agomba kwiringira ko:

a) Umuyobozi umuri imbere yagaragaje ko ashaka kunyura k’uwundi

b) Ntawundi muyobozi umukurikiye watangiye kumunyuraho

c) Agomba kongera umuvuduko

d) Byose ni ibisubizo by’ukuri

Q 7. Utugarurarumuri turi kukindi kinyabiziga kitari remoruki ntidushobora gusa n’igishushanyo:

a) Kare

b) Urukiramende

c) Mpandeshatu

d) Ingasire

Q 8. Iyo umuyobozi agiye guhindura ikerekezo agomba kubyerekana nibura :

a) Muri metero 20

b) Muri metero 50

c) Muri metero 100

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 9. Abayobozi b’amagare na Velomoteri babujijwe kuyobora:

a) Bakurura inyamaswa

b) Badafashe k’umahembe

c) A na B nibyo bisubizo by’ukuri

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 10. Ibyapa biyobora bishyirwa ahantu haboneye hakurikijwe:

a) Aho birushijeho kubonwa neza

b) Uko icyo byerekana kimeze

c) Uko ubwinshi bw’ibigenda mu muhanda biteye

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 11. Munsisiro ibyapa biburira bigomba gushyirwa:                      

a) Ibumuso bw’umuhanda

b) Iburyo bw’umuhanda

c) Iruhande neza rw’ahantu habi

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 12. Umuhanda ugabanijwemo ibisate 3 kandi ukaba ugendwamo mubyerekezo byombi, abayobozi babujijwe:

a) Kugendera mu gisate kiri ibumoso bw’umuhanda

b) Kugendera mu gisate kiri iburyo bw’umuhanda

c) A na B nibyo bisubizo by’ukuri

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 13. Icyapa kerekanako aho hantu hari imirimo ihakorerwa gishyirwaho na:

a) Police y’igihugu

b) Police y’igihugu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda

c) Uwapatanye iyo mirimo

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 14. Umubare w’ibigereranyo biteraniye ku ngasire imwe ntushobora:

a) Kurenga bitandatu

b) Kuba munsi ya bitatu

c) Kurenga bitatu

d) Kurenga bitanu

Q 15. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero y’ikinyabiziga rigomba kuba:

a) Umuhondo

b) Umuhondo usa n’icunga rihishije

c) Ryera

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 16. Amapikipiki adafite akanyabiziga ko kuruhande iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 agomba kugaragazwa inyuma n’amatara akurikira:

a) Amatara 2 yera

b) Itara rimwe ry’umuhondo

c) Itara rimwe risa n’icunga rihishije

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 17. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ushaka kumunyuraho agomba:

a) Guhagarara akanya gato

b) Kongera umuvuduko

c) Kwegera uruhande rw’iburyo bw’umuhanda

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 18. Ibimenyetso by’agateganyo bivanaho agaciro:                    

a) K’ibyapa

b) K’ibimenyetso bimurika

c) K’ibimenyetso birombereje by’umuhondo biri ahantu hamwe

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 19. Umuyobozi w’ikinyabiziga, w’ikinyamitende itatu cyangwa ine bifite moteri agomba kugira aho yicara hafite:                                                             

a) Ubugari butari hasi ya cm 50

b) Ubugari butari hasi ya cm 40

c) Ubugari butari hasi ya cm 30

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

Q 20. Iyo ikinyabiziga cy’ikoreye ibintu birebire bidashobora kugabanywa icyo gihe imizigo ntishobora kurenza:

a) M 2 ku mpera y’inyuma

b) M 3 ku mpera y’inyuma

c) M 1 ku mpera y’inyuma

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo

 

     …………………………………………………..  AMAHIRWE MASA  ……………………………………………..

Course Curriculum

Curriculum is empty
error: FOR ONLINE USE ONLY.