IKIZAMINI-07

Teacher: admin
Free
9 students

0 ratings


Course Description

CLICK HERE TO GET THE ANSWERS

IKIZAME CY’URUHUSHYA RW’AGATEGANYO RWO GUTWARA IBINYABIZIGA

Amanota yo gutsinda ni 12/20 kuzamura ; ikizame kigizwe n’ibibazo 20 kimara iminota 30 kandi uwasibye igisubizo agihabwaho zero.

Q 1. Uretse igihe hari amategeko yihariye yerekanwa n’ibimenyetso utuyira turi  ku mpande z’umuhanda n’inkengero zigiye hejuru bihariwe:                                           

a) Abanyamagare.

b) Abanyamaguru.

c) Ingorofani.

d) A na B ni byo bisubizo by’ukuri.

Q 2. Ubuhagarike ntarengwa bw’ikinyabiziga ni:                                                                             

a) M 4,20

b) M 4,30

c) M 4,50

d) M 4,40

Q 3. Itara ndanga nyuma rigomba gushyirwa:                                                      

a) Ahagereye inguni y’ibumoso bw’ikinyabiziga.

b) Ahegereye inguni y’iburyo bw’ikinyabiziga.

c) Ku kinyabiziga inyuma.

d) Hafi y’impera y’ikinyabiziga.

Q 4. Iyo ikinyabiziga gihagaze kunzira  nyabagendwa umuyobozi wacyo adahari umukozi  ubifitiye  ububasha  ashobora kugikuzaho ariko  ibyakwangirikaho n’amafaranga yo kugikuzaho ntibibarwa kuri leta mu gihe:

a) Cyahashizwe n’umuyobozi udafite uruhushya rwo kugitwara.

b) Cyahashizwe binyuranije n’amategeko yo guhagarara akanya gato cyangwa kanini.

c) A na B ni ibisubizo by’ukuri.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 5. Igisobanuro cy’icyapa gishobora kuzuzwa, gusiganurwa cyangwa kugenwa n’icyapa by’inyongera bigizwe n’ibyapa:

a) By’ingasire.

b) Bya kare.

c) By’urukiramende.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 6. Abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo igihe kigiye gushyirwa mu  cyome uretse aba bakurikira:

a) Abarwayi.

b) Umuyobozi n’abagiherekeje.

c) Abana n’abayobozi bacyo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 7. Iyo kunyura ku iteme biteye impungenge uburemere ntarengwa bwemewe kimwe  n’amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa  n’ibyapa bishyirwa:

a) Mu ntangiriro y’iryo teme.

b) Iburyo bw’iteme.

c) Ibumoso bw’iteme.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 8. Hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi iyo umubare w’inyamaswa  zikurura urenga:

a) Eshatu.

b) Eshanu.

c) Ebyiri.

d) Enye.

Q 9. Abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe iyo iri:

a) Ahatageze kuri m 40

b) Ahatageze kuri m 50

c) Ahatageze kuri m 60

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 10. Hakorwa iki iyo akanyamizigo gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma  umuyobozi abona neza imbere ye:                                                                                     

a) Hashyirwaho umuherekeza.

b) Umuyobozi agabanya umuzigo.

c) Umuyobozi agomba gukurura ikinyabuziga cye.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 11. Amatara kamenabihu ashobora gusimbura amatara akurikira:

a) Amatara ndanga.

b) Amatara yo gusubira inyuma.

c) Amatara yo kubisikana n’amatara y’urugendo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 12. Abayobozi ntibemerewe kunyura mu muhanda ubangikanye n’uwo bagenderamo  igihe inzira nyabagendwa iteye ku kuryo bukurikira:                              

a) Iyo nzira nyabagendwa ifite ibisate byinshi.

b) Iyo nzira nyabagendwa igizwe n’imihanda ibiri cyangwa itatu itandukanijwe k’uburyo bw’akarondorondo k’ubutaka.

c) Iyo begereye amasangano.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 13  Mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w’imodoka  zagenewe gusa  gutwara  abantu, uretse ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe,kimwe n’imodoka  zidashobora kwikorera ibirenze toni imwe ni:

a) Km 50 mu isaha.

b) Km 60 mu isaha.

c) Km 40 mu isaha.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 14. Iyo ubugari bw’umuhanda budahagije kugirango ibisikana ryorohe abayobozi  bashobora kunyura:

a) Mu nzira z’impande z’abanyamaguru.

b) Ku nkengero zigize hejuru.

c) A na B nibyo bisubizo by’ukuri.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 15. Kubisikana no kunyuranaho bireba ibinyabiziga bikurikira:

a) Ibinyabiziga bito bihuye n’ibinyabiziga binini.

b) Ibinyabiziga bidakumirwa.

c) Ibinyabiziga bigenda.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 16. Birabujijwe gukoresha amahoni cyangwa gusakurisha moteri aha hakurikira:

a) Hafi y’isoko.

b) Ahegereye urusengero.

c) Ahegereye inyamaswa zikurura cyangwa amatungo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 17. Ibyapa byo ku mihanda bigomba gushingwa kuruhande rw’iburyo bw’umuhanda  kuburyo umusozo wo hasi udashobora kuba munsi ya:

a) Metero 1 na santimetero 25

b) Metero 1 na santimetero 30

c) Metero 1 na santimetero 40

d) Metero 1 na santimetero 50

Q 18. Icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere gifite ubuso bw’amabara akurikira:

a) Umweru.

b) Ubururu.

c) Umuhondo.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

Q 19. Imirongo yera yambukiranya umuhanda igomba kuba ifite ubugari buri hagati ya:

a) Cm 20 na cm 70

b) Cm 30 na cm 65

c) Cm 25 na cm 70

d) Cm 20 na cm 60

Q 20. Utugarurarumuri turi ku kindi kinyabiziga kitari rumoroki ntidushobora gusa  n’igishushanyo cya:

a) Mpandeshatu.

b) Urukiramende.

c) Kare.

d) Nta gisubizo cy’ukuri kirimo.

 

    …………………………………………………..  AMAHIRWE MASA  ……………………………………………..

Course Curriculum

Curriculum is empty
error: FOR ONLINE USE ONLY.