Ugeze mu nkomane, gutambuka mbere bigengwa namategeko rusange yo gutambuka mbere

Umuhanda batambukamo mbere ariko bizasimbuzwa icyapa priorite'

Iki cyapa Cyerekana amasangano bangendamo bazengurutse.

Inkomane banyuramo bazengurutse.

Inzira ya gare ya moshi ibambiye

Iki cyapa gisobanura ahegereye icyago kidasobanuye ukundi

Cyerekana icyago kidahoraho kandi cyerekana aho bayobereza umuhanda igihe urimo gusanywa cgwa hari impanuka

Guhagarara akanya gato

Iki cyapa gisobanura ko umuyobozi agomba gutanga inzira.

Iki cyapa kerekana ko umugenzi afite uburenganzira bwo gutambuka mbere.

Iherezo ry'uburenganzira bwo gutambuka mbere k'umugenzi

Inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi

Ibi byapa byerekana icyago kidahoraho, kandi byerekana  aho bayobereza umuhanda nk'igihe k'impanuka cgwa hari imirimo ikorwa mu muhanda

Akazamuko gashinze cyane

Akamanuko gashobora gutera ibyago

Akazamuko gashinze cyane kari hagati ya Metero 10 na Metero 100

Akamanuko gashobora gutera ibyago kari hagati ya Metero 10 na Metero 100

Umuyaga w'intambike

Ntihanyurwa mu byerekezo byombi

Nta kinyabiziga cyemerewe kuhanyura

Birabujijwe guhagarara umwanya munini

Birabujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto

Iherezo ry'ibibuzwa byose byerekanwe mbere ku binyabiziga bigenda

Ntabwo byemerewe kuhanywera itabi