Quiz no1

1. Ijambo"akagarurarumuri'' bivuga akantu karabagirana gasubiza imirasire y'urumuri :

2. Ijambo''itara ndanga cyerekezo cg ikinyoteri" bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana :

3. Ijambo ''ikinyabiziga gifatanyije" bivuga ikinyabiziga gikomatanye, kimwe ari ikinyabiziga gikururana ikindi ari :

4. Ijambo "ikinyabiziga kigendeshwa na moteri" bivuga ikinyabiziga cyose gifite moteri ikigendesha kandi kigendeshwa :

5. Ijambo "inzira y'ibinyabiziga" rivuga :